() ,

 
RSS Ins twitter facebook
ARUCO APRILTAG
2019
 • ,
 • ,
 • ,
 • ,
 • .. , .. , .. , .. . (2019). ARUCO APRILTAG . V - « » (--2019), -2019, -c. 211-220.
  - « »
  , , , , , ROS, Gazebo
  - « »
  , , https://repository.kpfu.ru/?p_id=202475
   
  ()  
  F_2019_PILOTNYE_VIRTUALNYE_EKSPERIMENTY_PO_SRAVNENIYu_SISTEM_KOORDINATNYKh_METOK_ARUCO_I_APRILTAG.pdf 0,41 pdf /