Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СЕЛИВАНОВСКАЯ С.Ю. ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ НА МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА ПОЧВЫ / С.Ю. СЕЛИВАНОВСКАЯ, КИЯМОВА, В.З. ЛАТЫПОВА // УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КГУ, 2005.- №1 - С. 5-13.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2007
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Selivanovskaya S.Yu. Vybor kriteriev dlya eksperimentalnogo opredeleniya nagruzki mnogokomponentnykh organicheskikh otkhodov na mikrobnye soobshhestva pochvy / S.Yu. Selivanovskaya, Kiyamova, V.Z. Latypova // Uchenye zapiski KGU, 2005.- №1 - S. 5-13.
    Place of publication Казань
    Publishing house КГУ
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=13579&p_lang=2

    Full metadata record