Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТЕПАНОВА Н.Ю., ГОВОРКОВА Л.К., АНОХИНА О.К., ЛАТЫПОВА В.З. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В МЕСТАХ ПОВЫШЕННОГО АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССА МЕТОДОМ ТРИАДЫ. /В СБ.: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДНОЙ ТОКСИКОЛОГИИ. ' БОРОК, 2004.- С. 224-246.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2004
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu., Govorkova L.K., Anokhina O.K., Latypova V.Z. Ocenka urovnya zagryazneniya donnykh otlozheniy Kuybyshevskogo vodokhranilishha v mestakh povyshennogo antropogennogo pressa metodom triady. /V sb.: Aktualnye problemy vodnoy toksikologii. " Borok, 2004.- S. 224-246.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=13685&p_lang=2

    Full metadata record