Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СЕЛИВАНОВСКАЯ С.Ю. ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ПРОЦЕСС КОМПОСТИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И УДОБРИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОСТОВ [ТЕКСТ] / С.Ю. СЕЛИВАНОВСКАЯ, С.А. ЯРЛЫЧЕНКО, В.З. ЛАТЫПОВА // АГРОХИМИЯ. ' 2007. - № 6. ' С. 58-63.(НЕ ВОШЛО В 2007Г, ОПУБЛ. В 2008)
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2008
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Bibliographic description in the original language Selivanovskaya S.Yu. Vliyanie biologicheskikh dobavok na process kompostirovaniya organicheskoy frakcii tverdykh bytovykh otkhodov i udobritelnye svoystva kompostov [Tekst] / S.Yu. Selivanovskaya, S.A. Yarlychenko, V.Z. Latypova // Agrokhimiya. " 2007. - № 6. " S. 58-63.(ne voshlo v 2007g, opubl. v 2008)
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=13697&p_lang=2

    Full metadata record