Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МЕНТАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВНУТРЕННЕПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В 21 ВЕКЕ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2016
Языкрусский
 • Krotova Inna Vladimirovna, author
 • Bibliographic description in the original language MENTALNAYa SAMOSTOYaTELNOST KAK VNUTRENNEPSIKhOLOGIChESKAYa TEKhNOLOGIYa INFORMACIONNOY BEZOPASNOSTI LIChNOSTI V 21 VEKE // Sbornik Tezisov II Mezhdunarodnoy shkoly-konferencii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh «Materialy i tekhnologii XXI veka» / Otv. red. A.V. Gerasimov. [Elektronnyy resurs] – Kazan.: KFU, 2016. – 1 USB-flash-nakopitel. –Sistem. trebovaniya: PK s processorom s taktovoy chastotoy ne menee 1 GGc; Windows XP; USB 2.0; Adobe Acrobat Reader. s. 260
  Annotation Сборник Тезисов II Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ?Материалы и технологии XXI века?
  Keywords ментальная самостоятельность, психологическая технология
  The name of the journal Сборник Тезисов II Международной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ?Материалы и технологии XXI века?
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=143963&p_lang=2

  Full metadata record