Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МОНИТОРИНГ ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНЫХ ТОКСИНОВ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (2011-2016 ГГ.)
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2017
Языкрусский
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Nikitin O.V., Latypova V.Z., Stepanova N.Yu. Monitoring cianobakterialnykh toksinov v vodnykh obektakh Respubliki Tatarstan (2011-2016 gg.) / Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Globalnoe rasprostranenie processov antropogennogo evtrofirovaniya vodnykh obektov: problemy i puti resheniya», 18-19 maya 2017 goda, Kazan, Rossiya. - Kazan: tipografiya «OT Print», 2017. - S. 52-62. - ISBN 978-5-904606-08-04.
  Annotation Материалы международной научно-практической конференции "Глобальное распространение процессов антропогенного эвтрофирования водных объектов: проблемы и пути решения", 18-19 мая 2017 года, Казань, Россия
  Keywords эвтрофирование, цветение, цианобактерии, синезеленые водоросли, цианотоксины, микроцистин, анатоксин-а, Республика Татарстан
  The name of the journal Материалы международной научно-практической конференции "Глобальное распространение процессов антропогенного эвтрофирования водных объектов: проблемы и пути решения", 18-19 мая 2017 года, Казань, Россия
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=161886&p_lang=2

  Full metadata record