Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЭФФЕКТЫ АКТИВАЦИИ А1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ НА ХРОНОТРОПИЮ ИЗОЛИРОВАННОГО ПО ЛАНГЕНДОРФУ СЕРДЦА КРЫС
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2018
 • Zefirov Timur Lvovich, author
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Khabibrakhmanov Insaf Ilkhamovich, author
 • Other authors Bugrov Roman Kutdusovich, avtor Kobzarev Roman Sergeevich, avtor
 • Miller Arnold Geynrikhovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Khabibrakhmanov I.I. Effekty aktivacii a1-adrenoreceptorov na khronotropiyu izolirovannogo po Langendorfu serdca krys / I.I. Khabibrakhmanov, N.I. Ziyatdinova, R.K. Bugrov, R.S. Kobzarev, A.G. Miller, T.L. Zefirov // Adaptaciya razvivayushhegosya organizma: materialy XIV mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii. - Kazan: Otechestvo, 2018. - S.115
  Annotation Адаптация развивающегося организма: материалы XIV международной научной конференции
  Keywords а1-адренорецепторы, сердце, крыса
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=195834&p_lang=2

  Full metadata record