Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЕРАМИ В ВУЗЕ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ« ПРОФИЛЯ 44.03.05 «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК«, НАПРАВЛЕНИЙ 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«,44.03.02 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ«
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2020
Языкрусский
 • Zakirova Venera Gilmkhanovna, author
 • Kamalova Lera Akhtyamovna, author
 • Galieva Gulchachak Nailevna, author
 • Bibliographic description in the original language Zakirova V.G., Kamalova L.A., Galieva G.N. Metodika raboty s onlayn-trenazherami v vuze: uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov-bakalavrov pedagogicheskikh vuzov i universitetov po napravleniyu «Pedagogicheskoe obrazovanie« profilya 44.03.05 «Nachalnoe obrazovanie i inostrannyy (angliyskiy) yazyk«, napravleniy 44.03.01 «Pedagogicheskoe obrazovanie«,44.03.02 «Psikhologo-pedagogicheskoe obrazovanie«/Avt.-sost. L.A.Kamalova. - Kazan:Otechestvo, 2020. - 102 s.
  Annotation Методика работы с онлайн-тренажерами в вузе: учебно-методическое пособие для студентов-бакалавров педагогических вузов и университетов по направлению «Педагогическое образование« профиля 44.03.05 «Начальное образование и иностранный (английский) язык«, направлений 44.03.01 «Педагогическое образование«,44.03.02 «Психолого-педагогическое образование«
  Keywords Педагогическое образование, начальная школа
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=234475&p_lang=2

  Full metadata record