Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТЕПАНОВА Н.Ю., МАЛОВА К.Н., НАЗАРОВА Л.Б., НИКИТИН О.В., ГОВОРКОВА Л.Х., КОНДРАТЬЕВА Т.А., ЯКОВЛЕВ В.А., ЛАТЫПОВА В.3. ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КАЧЕСТВО ВОД // КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ПОД НАУЧНОЙ РЕДАКЦИЕЙ В.З. ЛАТЫПОВОЙ, О.П. ЕРМОЛАЕВА, Н.П. ТОРСУЕВА, В.А. КУЗНЕЦОВА, А.А. САВЕЛЬЕВА, Ф.Ф. МУХАМЕТШИНА. - КАЗАНЬ: ФОЛИАНТЪ, 2007. - С. 43-67.
Form of presentationRussian monographs
Year of publication2007
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Nazarova Larisa Borisovna, author
 • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Yakovlev Valeriy Anatolevich, author
 • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu., Malova K.N., Nazarova L.B., Nikitin O.V., Govorkova L.Kh., Kondrateva T.A., Yakovlev V.A., Latypova V.3. Gidrobiologicheskaya kharakteristika i kachestvo vod // Kuybyshevskoe vodokhranilishhe: ekologicheskie aspekty vodokhozyaystvennoy deyatelnosti / Pod nauchnoy redakciey V.Z. Latypovoy, O.P. Ermolaeva, N.P. Torsueva, V.A. Kuznecova, A.A. Saveleva, F.F. Mukhametshina. - Kazan: Foliant, 2007. - S. 43-67.
  Place of publication Казань
  Publishing house Фолиантъ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=27451&p_lang=2

  Full metadata record