Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
НИКИТИН О.В., МАЛОВА К.Н., СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З. ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ БИОИНДИКАЦИИ В МОНИТОРИНГЕ ВЫПУСКА ВОЗВРАТНЫХ ВОД // РЕГИОНЫ РОССИИ: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ. ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И СООБЩЕНИЙ. ЧАСТЬ 1. - КАЗАНЬ: КГТУ, 2008. - С. 434-438.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Nikitin O.V., Malova K.N., Stepanova N.Yu., Latypova V.Z. Znachimost ispolzovaniya metodov bioindikacii v monitoringe vypuska vozvratnykh vod // Regiony Rossii: vlast i obshhestvo v usloviyakh socialnykh riskov. Problemy bezopasnosti. Sbornik nauchnykh statey i soobshheniy. Chast 1. - Kazan: KGTU, 2008. - S. 434-438.
  Place of publication Казань
  Publishing house КГТУ
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=27518&p_lang=2

  Full metadata record