Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
РУМЯНЦЕВ В.А., ПОЗДНЯКОВ Ш.Р., МИНАКОВА Е.А., НИКИТИН О.В., СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З. ПРОЕКТ ПОЭТАПНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРУДА-НАКОПИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА // ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: НОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ. ТОМ IV: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. - КАЗАНЬ: ОТЕЧЕСТВО, 2009. - С. 196-199.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2009
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Minakova Elena Anatolevna, author
  • Nikitin Oleg Vladimirovich, author
  • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
  • Bibliographic description in the original language Rumyancev V.A., Pozdnyakov Sh.R., Minakova E.A., Nikitin O.V., Stepanova N.Yu., Latypova V.Z. Proekt poetapnogo ozdorovleniya pruda-nakopitelya v sisteme inzhenernoy zashhity goroda s programmnym obespecheniem sistemy monitoringa // Okruzhayushhaya sreda i ustoychivoe razvitie regionov: novye metody i tekhnologii issledovaniy. Tom IV: Ekologicheskaya bezopasnost, innovacii i ustoychivoe razvitie. Obrazovanie dlya ustoychivogo razvitiya. - Kazan: Otechestvo, 2009. - S. 196-199.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=27520&p_lang=2

    Full metadata record