Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН/ ЩЕПОВСКИХ А.И.,ШЛЫЧКОВ А.П.,ШАГИДУЛЛИНА Р.А.,ЯКОВЛЕВА О.Г.,ЛАТЫПОВА В.З., Е.А.МИНАКОВА//'СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ', МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, КАЗАНЬ, 2010. - С. 262 - 268.
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2010
  • Latypova Venera Zinnatovna, author
  • Minakova Elena Anatolevna, author
  • Yakovleva Olga Gennadevna, author
  • Other authors Shlychkov Anatoliy Petrovich, Shhepovskikh Anatoliy Ivanovich
    Bibliographic description in the original language Mekhanizmy dostizheniya dolgosrochnykh celey ekologicheskoy bezopasnosti Respubliki Tatarstan/ Shhepovskikh A.I.,Shlychkov A.P.,Shagidullina R.A.,Yakovleva O.G.,Latypova V.Z., E.A.Minakova//"Sovremennye problemy bezopasnosti zhiznedeyatelnosti: opyt, problemy, resheniya", materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii, Kazan, 2010. - S. 262 - 268.
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=43365&p_lang=2

    Full metadata record