Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ЛАТЫПОВА В.З., СЕЛИВАНОВСКАЯ С.Ю., СТЕПАНОВА Н.Ю., МИНАКОВА Е.А. РАЗВИТИЕ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПРИРОДНЫЕ СРЕДЫ. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КГУ. 2005. №1. С. 159-166. СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З. МЕХАНИЗМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В КОМПОНЕНТАХ ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КГУ. 2005. №3. С.32-38. МАЛОВА К.Н., СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З. ОЦЕНКА ДЕГИДРОГЕНАЗНОЙ И РЕСПИРАТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ РАЗНОГО ТИПА. ВЕСТНИК ТО РЭА. №4(26). 2005. С. 40-44. СТЕПАНОВА Н.Ю., МУХАМЕТШИН А.М., ЛАТЫПОВА В.З. УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ТКАНЯХ, ОРГАНАХ РЫБ И ВОДЕ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. ВЕСТНИК ТО РЭА. №4(26). 2005. С. 44-50.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2005
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Selivanovskaya Svetlana Yurevna, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Latypova V.Z., Selivanovskaya S.Yu., Stepanova N.Yu., Minakova E.A. Razvitie biogeokhimicheskikh podkhodov k ekologicheskomu normirovaniyu khimicheskoy nagruzki na prirodnye sredy. Uchenye zapiski KGU. 2005. №1. S. 159-166. Stepanova N.Yu., Latypova V.Z. Mekhanizmy detoksikacii tyazhelykh metallov v komponentakh vodnoy ekosistemy Kuybyshevskogo vodokhranilishha. Uchenye zapiski KGU. 2005. №3. s.32-38. Malova K.N., Stepanova N.Yu., Latypova V.Z. Ocenka degidrogenaznoy i respiratornoy aktivnosti donnykh otlozheniy vodnykh ekosistem raznogo tipa. Vestnik TO REA. №4(26). 2005. s. 40-44. Stepanova N.Yu., Mukhametshin A.M., Latypova V.Z. Uroven soderzhaniya metallov v tkanyakh, organakh ryb i vode Kuybyshevskogo vodokhranilishha. Vestnik TO REA. №4(26). 2005. s. 44-50.
  Annotation Вестник ТО РЭА
  Place of publication Казань
  The name of the journal Вестник ТО РЭА
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=576&p_lang=2

  Full metadata record