Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
СТЕПАНОВА Н.Ю., ЛАТЫПОВА В.З., АЛЕКСЕЕВ А.А. ТОКСИЧНОСТЬ СРЕДЫ В ОТНОШЕНИИ ГИДРОБИОНТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. ВЕСТНИК РУДН. СЕРИЯ 'ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ'.- 2008.- №1. С.42-47.
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Latypova Venera Zinnatovna, author
 • Stepanova Nadezhda Yulevna, author
 • Bibliographic description in the original language Stepanova N.Yu., Latypova V.Z., Alekseev A.A. Toksichnost sredy v otnoshenii gidrobiontov v usloviyakh eksperimentalnogo modelirovaniya neftyanogo zagryazneniya vodnykh obektov. Vestnik RUDN. Seriya "Ekologiya i bezopasnost zhiznedeyatelnosti".- 2008.- №1. S.42-47.
  Annotation Вестник РУДН. Серия
  The name of the journal Вестник РУДН. Серия
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=7051&p_lang=2

  Full metadata record