Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В СЕРДЦЕ ИНТАКТНЫХ И ДЕСИМПАТИЗИРОВАННЫХ КРЫС РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Form of presentationArticles in Russian journals and collections
Year of publication2008
Языкрусский
 • Gaynutdinov Khalil Latypovich, author
 • Karimov Fargat Kamilevich, author
 • Muranova Lyudmila Nikolaevna, author
 • Obynochnyy Anatoliy Aleksandrovich, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Iyudin Vasiliy Sergeevich, author
 • Yurtaeva Svetlana Viktorovna, author
 • Bibliographic description in the original language Andrianov V.V. Izmenenie soderzhaniya oksida azota v serdce intaktnykh i desimpatizirovannykh krys raznogo vozrasta/ V.V. Andrianov, F.G. Sitdikov, Kh.L. Gaynutdinov, S.V. Yurtaeva, G.G. Yafarova, L.N. Muranova, A.A. Obynochnyy, F.K. Karimov, V.M. Chiglincev, V.S. Iyudin // Ontogenez, - 2008, - t. 39, - №6, - S. 1-6.
  Annotation Онтогенез
  Keywords оксид азота, десимпатизация, онтогенез
  The name of the journal Онтогенез
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=74562&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  Izmenenie_soderzhaniya_okida_azota_v_serdce_inaktnyh_i_desimpatizirovannyh_krys_raznogo_vozrasta.pdf 4,92 pdf show / download

  Full metadata record