Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
RSS Ins Вконтакте twitter facebook
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДА АЗОТА В СЕРДЦЕ ИНТАКТНЫХ И ДЕСИМПАТИЗИРОВАННЫХ КРЫС В ОНТОГЕНЕЗЕ
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2008
 • Karimov Fargat Kamilevich, author
 • Sitdikov Farit Gabdulkhakovich, author
 • Yafarova Guzel Gulusovna, author
 • Other authors Andrianov V.V; Yurtaeva S.V.; Obynochnyy A.A.; Muranova L.N.; Chiglincev V.M.; Iyudin V.S.
  Bibliographic description in the original language Andrianov V.V., Sitdikov F.G., Gaynutdinov Kh.L., Yurtaeva S.V., Obynochnyy A.A., Yafarova G.G., Muranova L.N., Karimov F.K., Chiglincev V.M., Iyudin V.S. Izmenenie soderzhaniya oksida azota v serdce intaktnykh i desimpatizirovannykh krys v ontogeneze, Ontogenez, 2008, t. 39, №6, s. 437-442.
  Annotation Изменение содержания оксида азота в сердце интактных и десимпатизированных крыс в онтогенезе
  Keywords оксид азота, сердце
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=78231&p_lang=2

  Full metadata record