Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ПРОГРАММА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080502.65 «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
Form of presentationNon-approved textbooks
Year of publication2011
  • Nazarov Evgeniy Aleksandrovich, author
  • Nafikov Makarim Makhasimovich, author
  • Khamitova Irina Alekseevna, author
  • Bibliographic description in the original language Programma i metodicheskie ukazaniya po prokhozhdeniyu preddiplomnoy praktiki dlya studentov specialnosti 080502.65 «Ekonomika i upravlenie na predpriyatii (po otraslyam)» / M.M. Nafikov, E.A. Nazarov, I.A. Khamitova – Chistopol, 2011. - 17 s.
    Keywords практика
    Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=85861&p_lang=2

    Full metadata record