Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
А.В. КУРОЧКИН, Н.В. БАХАРЕВ, А.Н. ШАЛИМОВ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСА ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ. - НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ: ЛАБОРАТОРИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ПОЛИГРАФИИ ФИЛИАЛА КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 2006. - 15 С. ТИРАЖ 100 ЭКЗ. УСЛ. ПЕЧ. Л. 0,9.
Form of presentationNon-approved manuals
Year of publication2006
 • Bakharev Nikolay Vasilevich, author
 • Kurochkin Anatoliy Vasilevich, author
 • Shalimov Anatoliy Nikolaevich, author
 • Bibliographic description in the original language A.V. Kurochkin, N.V. Bakharev, A.N. Shalimov. Metodicheskie ukazaniya i zadaniya dlya vypolneniya studentami 5 kursa zaochnogo otdeleniya kontrolnykh rabot po kriminalistike. - Naberezhnye Chelny: Laboratoriya operativnoy poligrafii filiala Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta v g. Naberezhnye Chelny, 2006. - 15 s. Tirazh 100 ekz. Usl. pech. l. 0,9.
  Place of publication Набережные Челны
  Publishing house Лаборатория оперативной полиграфии филиала Казанского государственного университе
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=8699&p_lang=2

  Full metadata record