Kazan (Volga region) Federal University, KFU
KAZAN
FEDERAL UNIVERSITY
 
ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО МИОКАРДА, ВЫЗВАННЫЕ ПОДАВЛЕНИЕМ ТОКА IF
Form of presentationConference proceedings in Russian journals and collections
Year of publication2014
 • Ziyatdinova Nafisa Ilgizovna, author
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, author
 • Other authors Abramochkin D.V., N.Baxter, Filatova T.S.
 • Faskhutdinov Lenar Ilsurovich, postgraduate kfu
 • Bibliographic description in the original language Abramochkin D.V, Izmeneniya elektricheskoy aktivnosti rabochego miokarda, vyzvannye podavleniem toka If/ D.V. Abramochkin , L.I. Faskhutdinov , N. Baxter, T.S. Filatova, N.I. Ziyatdinova//Adaptaciya rastushhego organizma: materialy XII Mezhdunarodnoy nauchnoy shkoly-konferencii. 13-15 iyunya 2014 g.- Kazan: Otechestvo, 2014. - S.12-13.
  Keywords Изменения электрической активности рабочего миокарда, вызванные подавлением тока If
  Please use this ID to quote from or refer to the card https://repository.kpfu.ru/eng/?p_id=87936&p_lang=2
  Resource files 
  File name Size (MB) Format  
  1..pdf 0,87 pdf show / download

  Full metadata record